Choď na obsah Choď na menu
 

Národný kongres SS IPA 2013

 Milí priatelia !

   Druhý novembrový weekend sa niesol v znamení zasadnutia národného kongresu Slovenskej sekcie IPA v priestoroch hotela ONE Gate v Bratislave.
Prezident Slovenskej sekcie IPA Mgr. Peter Suchý  otvoril zasadnutie privítal delegátov, pozorovateľov a hostí. Významný hosť  zasadnutia Národného kongresu bol prezident svetovej Medzinárodnej policajnej asociácie IPA Pierre – Martin MOULIN.  Ďalší hostia kongresu boli prezident Dánskej  asociácie Michael BOOLSEN, nemeckej sekcie Hubert VITT, rakúskej Alois Mag. KALCHER, Slovinskej Stanislav FICKO, poľskej Piotr WOJCIK, chorvátskej Darko DRAGIČEVIČ  a českej sekcie Josef NERUDA.
     Z celkového počtu 40 delegátov sa Národného kongresu zúčastnilo 36. Po schválení programu ako prvý o slovo požiadal prezident dánskej asociácie IPA Michael Boolsen. Je pre mňa česť vystúpiť na kongrese Slovenskej sekcie IPA. Kontakty so Slovenskou sekciou a úzka spolupráca sa postupne budovali na stretnutiach v zahraničí. Michael Boolsen dal do pozornosti, čo chce dánska asociácia v spolupráci s celosvetovou asociáciou IPA do budúcnosti, jej poslanie, víziu. Služba prostredníctvom priateľstva  je to ako to napĺňame a ako mladí policajti členovia IPA dosiahnu primárny cieľ v sociálnej spolupráci na profesionálnej úrovni.  Taktiež dal do pozornosti školiace stredisko Gimborn, kde mladí i starší policajti získavajú inšpiráciu revidovať veci, nezostať stáť na mieste, dať si výzvy a potrebu hýbať sa. Zostať stáť znamená krok späť, je potrebné napredovať, rešpektovať minulosť, pozerať späť ako veci dobre fungujú. Nie je nič čo by sa nedalo zlepšiť. Mladí členovia sú naša budúcnosť. V Dánsku sa podarilo založiť skupinu mladých členov IPA, mali by využívať možnosti facebooku ako spôsobu komunikácie. Je to pretek na dlhé trate.
Existujú tu možnosti sústrediť sa do budúcnosti fungovania celosvetovej IPA. Na záver sa poďakoval za pozvanie.
     Prezident IPA Pierre Moulin v úvode sa poďakoval za pozvanie na rokovanie Národného kongresu IPA v Bratislave. V krátkosti o sebe uviedol , že má 43 rokov, štyri deti a v polícii pracuje 20 rokov. V súčasnej dobe pracuje ako vedúci oddelenia ľudských zdrojov. V IPA je od roku 1994 a roku 2012 bol zvolený za prezidenta celosvetovej IPA. Za prioritu vo svojej funkcii považuje zapojenie sa do života IPA, zdielať jej nároky a princípy. My musíme byť tou zmenou a treba nájsť odvahu veci meniť a vedieť odkiaľ a kam chceme ísť. Začiatky IPA v 50 rokoch po II. svetovej vojne neboli jednoduché. Bolo to obdobie studenej vojny a obava aj v rámci IPA robiť zmeny. V súčasnosti má celosvetová asociácia 64 sekcií. Novým členom sa stalo Arménsko a pripravujú sa podklady na prijatie za nových členov Kazachstan, Macedónsko a Čierna Hora. Je tu nová forma spolupráce s ostatnými krajinami sveta. IPA má cez 400 tisíc členov, čím sa radí medzi najväčšiu asociáciu na svete. Pracuje na medzinárodnej úrovni v 4 medzinárodných komisiách , dostalo sa uznania v OSN, možnosť sa vyjadrovať k programom UNESCO, Rady Európy i kongresu USA. Je preto potrebné využiť tieto cesty, nebyť príliš ticho a je potrebné nás počuť na týchto fórach. Ďalej je možné zúčastňovať sa na odborných  komisiách a seminároch GIMBORNU v profesionálnych skupinách a seminárov pre mladých policajtov. Organizovať sympóziá, robiť reklamu pre štipendium, venovať sa problémom kultúrnej komisie, sociálnej komisie a vyvíjať viac programov, súťaží a účasť na policajných hrách./ o dva roky v USA/
Súčasnou úlohou prezidenta  celosvetovej asociácie IPA je ako rozhýbať veľkú loď 64 sekcií so štyridsiatimi jazykmi, zdynamizovať ciele a smer, zadefinovať postup a posun. Sám prezident má rešpekt  voči policajtom na dôchodku, je potrebné mať lídrov a prepojiť vývoj IPA s víziami cieľmi a poslaním do budúcnosti. Zreorganizovať  činnosť, navrhnúť nový systém a venovať sa cieľom a napĺňať poslanie.  Nebáť sa robiť zmeny, byť flexibilnejší, aktívnejší, robiť reklamu IPA, máme hlas a treba aby ho bolo počuť, rozvíjať partnerstvo a priateľstvo s inými organizáciami. Na záver delegátom zaželal Pierre Moulin veľa šťastia a ešte raz poďakoval za pozvanie.
     Po týchto vystúpeniach sa Národný kongres venoval schválenému programu zasadnutia.
Na návrh generálneho sekretára a vedúceho územnej úradovne BA III. sa delegáti venovali zmene a doplneniu Stanov Slovenskej sekcie IPA. V bode 4.27 naša úradovňa BA X. podala návrh na uznesenie o zriadení komisie na revíziu Stanov Slovenskej sekcie IPA na zmenu článku 15 odseku 3 kto sa môže stať mimoriadnym členom. Delegáti navrhli unesenie schváliť. Ďalšou aktívnou činnosťou našej úradovne bolo prijatie uznesenia Na vydanie pamätnej medaile Slovenskej sekcie IPA a prijatie ďalšieho uznesenia na vydanie smernice použitia finančných príspevkov na medzinárodné podujatia organizovaných územnými úradovňami. Ostatným bodom programu Národného kongresu bolo určenie stanovenia výšky členského príspevku na rok 2014 vo výške 20 euro a odvodu z členského príspevku vo výške 6 euro.
     Národný kongres schválil prerozdelenie finančných prostriedkov získaných z 2% z dane z príjmu a na spracovanie vnútorného predpisu upravujúceho ich čerpanie a použitie.
Delegáti Národného kongresu schválili termín a miesto konania Národného prezídia v roku 2014, plán činnosti a rozvoja Slovenskej sekcie IPA na rok 2014 a zobrali na vedomie návrh na schválenie rozpočtu na rok 2012 a 2014. Predposledným bodom programu boli voľby Výkonného prezídia a voľby revíznej komisie.
Delegátom bola predložená kandidátna listina pre voľby Výkonného prezídia Slovenskej sekcie IPA:
Na funkciu Prezident Slovenskej sekcie IPA boli navrhnutí kandidáti:
JUDr. Peter Gavorník, Mgr. Peter Müller  a Mgr. Peter Suchý. V prvom kole získal Peter Gavorník 3 hlasy, Peter Müller 24 hlasov  a Peter Suchý 5 hlasov z celkového počtu 32 delegátov.
Prezidentom Slovenskej sekcie IPA sa stal Mgr. Peter Müller.
Kandidáti na funkciu 1. viceprezident boli navrhnutí PhDr. Ladislav Csőllei v prvom kole získal 5 hlasov, Mgr. Stanislav Kozina v prvom kole získal 12 a v druhom 13 hlasov, Mgr. Peter Suchý v prvom kole 8 a v druhom kole 7 hlasov a Peter Vígh v prvom kole 8 a v druhom kole 12 hlasov. 
1. viceprezidentom Slovenskej sekcie IPA sa stal Mgr. Stanislav Kozina
Kandidáti na funkciu 2. viceprezident PhDr. Ladislav Csőllei získal v prvom kole 7 hlasov, Jozef Vacík 16 hlasov v prvom kole a 21 v druhom kole a Peter Vígh v prvom kole 9 a druhom kole 11 hlasov.
2. viceprezident Slovenskej sekcie IPA sa stal Jozef Vacík.
Na post generálny sekretár kandidoval JUDr. Ján Welnitz s počtom hlasov 28 zvolený.
Na post I. asistent generálneho sekretára kandidoval Pavol Csenkey získal 32 hlasov zvolený.
Na funkciu pokladník kandidovala Ing. Anna Buliaková získala 28 hlasov zvolená.
Na funkciu asistent pokladníka kandidoval Bc. Jozef Hrušovský získal 31 hlasov zvolený.
Členmi Revíznej komisie sa stali Mgr. Karol Kamenár s počtom hlasov 31, Viliam Kaszmány s počtom hlasov 29 a Peter Starý s počtom hlasov 32.
     Po skončení dvojdňového rokovania  sa v priestoroch hotela uskutočnila slávnostná večera za prítomnosti delegátov, pozorovateľov a hostí, kde boli odovzdané upomienkové predmety a prezenty IPA.
      Naša delegácia Vladimír Šramatý a Roman Záň odovzdala celosvetovému prezidentovi IPA Pierrovi Moulinovi a prezidentovi Dánskej sekcie IPA Michaelovi Boolsenovi pozvanie na 3. stretnutie zberateľov policajných insígnií, ktoré sa bude konať 17. mája 2014.
Slávnostnou večerou sa ukončilo zasadnutie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA.
 
Servo per amikeco ! Služba priateľstvom!
 
V Bratislave dňa 12. novembra 2013